Adatkezelési nyilatkozat

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
hatályos 2019. július 1-től


    1. Bevezetés
        1.1. Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni Önt a Békéscsabai Regionális Szuperinfó kiadója, az Csabainfó Békés Megye Kft. általi adatkezeléssel kapcsolatos tudnivalókról.
        1.2. Jelen adatvédelmi tájékoztató lényeges tájékoztatást tartalmaz az Ön személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. Személyes adatai megadásával Ön elfogadja a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt feltételeket. Kérjük, hogy az adatvédelmi tájékoztatót rendszeresen olvassa el, hiszen annak változásai automatikusan alkalmazandóak az Ön által megadott személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha a személyes adatai megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban. Az adatvédelmi tájékoztató módosítását honlapunkon közzétesszük, illetve egyéb módon is értesítjük Önt, attól függően, hogy mely forrásból áll rendelkezésünkre az Ön adata. Kérjük, hogy külön figyelemmel olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztató félkövérrel kiemelt rendelkezéseit, mert azok lényeges rendelkezéseket tartalmazhatnak az Ön személyes adatai kezelésére vonatkozóan.
        1.3. Jelen adatvédelmi tájékoztató kizárólag a természetes személy Érintettek személyes adataira vonatkozik, tekintettel arra, hogy jogi személyek, illetve jogi személyeknek nem minősülő egyéb szervezetek adatai nem minősülnek személyes adatoknak.
        1.4. Az adatvédelemmel kapcsolatban az alábbi jogszabályok alkalmazandóak:
    • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (általános adatvédelmi rendelet; ismertebb nevén GDPR)
A rendelet szövegét itt olvashatja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN    
    • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
Az Infotv. szövegét itt olvashatja: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100112.TV    2. Az adatkezelő személye
Név: Csabainfó Békés Megye Kft.
E-mail: bekesmegye@szuperinfo.hu
Telefon:
Székhely: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
Cégjegyzékszám:
Adószám: 11046989-2-04    3. Alapvető információk
        3.1. Az Érintett felelős az általa megadott személyes adatok valóságáért és pontosságáért. Az Csabainfó Békés Megye Kft. a közölt személyes adatok valódiságát nem ellenőrzi. Az Csabainfó Békés Megye Kft. nem felelős az Érintett által megadott téves vagy valótlan adatok kezeléséért, sem az Érintett által közölt téves vagy valótlan adatközlés folytán akár az Érintettet, akár harmadik személyt érő károkért. Az Csabainfó Békés Megye Kft. nem vállal felelősséget azért sem, ha az Érintett cselekvőképessége vonatkozásában a hirdetőt megtévesztik.
        3.2. A hozzájárulás megadása
    a) Honlap esetén a Honlap használatával, a Honlapon történő regisztrációval vagy a személyes adatok egyéb módon történő megadásával,
    b) minden más esetben az Érintett általi egyéb igazolható módon (papíralapon – pl. nyereményszelvényen – írásban, elektronikus levélben, faxon, kép- és/vagy hangfelvétellel stb.) történik.
        3.3. Cselekvőképtelen, 14 év alatti kiskorú Érintett esetén csak az Érintett törvényes képviselője adhat meg személyes adatokat az Érintett nevében. Cselekvőképtelen Felhasználó személyes adatainak megadásához a törvényes képviselő nyilatkozatára van szükség. Az aláírt nyilatkozatot személyes átadással, illetve postai úton, e-mail, vagy fax formájában kell eljuttatni az Csabainfó Békés Megye Kft. részére, illetve a nyilatkozat más igazolható módon is megtehető (pl. kép- és/vagy hangfelvétel).
        3.4. Korlátozottan cselekvőképes, 16. életévét még be nem töltött kiskorú személyes adatainak kezeléséhez a kiskorú törvényes képviselőjének hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.
        3.5. A 16. életévét betöltött kiskorú adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez (azaz a regisztrációhoz, vagy személyes adatai más módon történő megadásához) törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Az ilyen Érintett az adatfelvétel módjától függően megadhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását.
        3.6. Az Érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az Érintett közszereplése során általa közölt vagy nyilvánosságra hozatalra általa átadott személyes adatok tekintetében.
        3.7. Az Csabainfó Békés Megye Kft. a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – csak a jelen tájékoztatóban ismertetett célok érdekében, a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
        3.8. Az Csabainfó Békés Megye Kft. nem végez profilalkotást.
 


   4. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK
    a) HIRDETÉSFELADÁS NYOMTATOTT SAJTÓTERMÉKEKBEN
Érintettek: A Hódmezővásárhelyi Szuperinfó nyomtatott sajtótermékeiben hirdetést megjelentető személyek
Adatkezelés célja: A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott sajtótermékekben.
Kezelt adatok köre: Név*, lakcím*, telefonszám*, adószám *, e-mail cím*, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bármely személyes adata szerepel)
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése – Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése és a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében
Adatfeldolgozó: Külső hirdetésfelvevő helyek üzemeltetői (médiahirdetési felület értékesítők)
Az adatkezelés időtartama: A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év. Hirdetési szerződés és számlák: 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az Csabainfó Békés Megye Kft. az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.
Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése), valamint szükségesek a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az Csabainfó Békés Megye Kft. nem tudja megjelentetni a hirdetést.
A hirdetések megrendelhetőek a Hódmezővásárhelyi Szuperinfó irodáiban, személyesen, e-mailben, szoftveren, illetve az Csabainfó Békés Megye Kft.-vel szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait az Csabainfó Békés Megye Kft. részére továbbítják.

    b) HIRDETÉSFELADÁS ONLINE TERMÉKEKBEN
Érintettek: A Hódmezővásárhelyi Szuperinfó online felületén (https://www.hodinfo.hu) hirdetést megjelentető személyek
Adatkezelés célja: A hirdető magánszemély által kért hirdetés megjelentetése a kiválasztott honlapokon.
Kezelt adatok köre: Név**, lakcím**, telefonszám, e-mail cím*, a hirdetés tartalma (amennyiben abban a hirdető bármely személyes adata szerepel)
Adatkezelés jogalapja: Szerződés teljesítése – Jogi kötelezettség teljesítése a hirdető adatainak megőrzése, valamint a számviteli bizonylatok kiállítása és megőrzése tekintetében
Adatfeldolgozó: Tárhelyszolgáltató: Voov Kft.
Az adatkezelés időtartama: A hirdető és a hirdetés adatainak nyilvántartása: 5 év, jogalapja a követelés elévülése. Hirdetési szerződés és számlák: a hirdetési szerződés megszűnését követő 8 év a számviteli bizonylatokra vonatkozó megőrzési kötelezettség alapján, ugyanakkor ezen idő alatt az Csabainfó Békés Megye Kft. az adatokat – hozzájárulás hiányában – nem használja más célra.
Egyéb: A *-gal megjelölt adatok megadása szükséges a hirdetési szerződés megkötéséhez. Amennyiben nem adja meg ezen adatokat, az Csabainfó Békés Megye Kft. nem tudja megjelentetni a hirdetést.
A **-gal megjelölt adatok megadása jogszabályon alapul (a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5. § (1) bekezdése)
A hirdetések feladhatóak a www.hodinfo.hu hirdetési szoftver útján, az Csabainfó Békés Megye Kft. ügyfélszolgálatain, illetve a szerződött hirdetésfelvevő partnereknél, akik az Érintett személyes adatait a részére továbbítják.
Jogos érdek megnevezése: közvetlen üzletszerzés (a GDPR (47) preambulumbekezdése. Az Csabainfó Békés Megye Kft. biztosítja a tiltakozás (leiratkozás) lehetőségét, így amennyiben az Érintett akként nyilatkozik, hogy nem kíván reklámcélú megkereséseket kapni a az Csabainfó Békés Megye Kft.-től úgy adatait az Csabainfó Békés Megye Kft. törli és nem fogja ebből a célból felhasználni.
    c) AZ Csabainfó Békés Megye Kft. A SZOLGÁLTATÁSAIVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS
Érintettek: Az Csabainfó Békés Megye Kft. szolgáltatásait igénybe vevő személyek
Adatkezelés célja: Az Csabainfó Békés Megye Kft. által nyújtott szolgáltatásokkal, a szerződés teljesítésével összefüggő kapcsolattartás
Kezelt adatok köre: név, cím, telefonszám, e-mail cím (szükség szerint)
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése
Adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: A szolgáltatás igénybevételének idejéig
Egyéb: Ez az adatkezelés magában foglalja a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos elengedhetetlen információkat tartalmazó e-mailes, telefonos, vagy írásbeli tájékoztatás adását az Csabainfó Békés Megye Kft. által (ún. rendszerüzenetek és tájékoztatók), így ezen tájékoztatásokról nem lehet leiratkozni, illetve ezeket nem lehet visszautasítani.
    d) EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓ, PANASZKEZELÉS
Érintettek: A Hódmezővásárhelyi Szuperinfó/Csabainfó Békés Megye Kft. kapcsolatot felvevő, vagy panaszt tevő személy
Adatkezelés célja: Érintett általi kapcsolatfelvétel esetén a kapcsolatfelvétel céljától függő adatkezelési cél (pl. olvasói levelek, bejövő e-mailek megválaszolása, panasz érdemi elintézése és tájékoztatás a megtett lépésekről stb.)
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, lakcím (attól függően, hogy az Érintett mely adatokat közli, vagy milyen csatornán keresztül zajlik a kommunikáció)
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Adatfeldolgozó: Csabainfó Békés Megye Kft.
Az adatkezelés időtartama: A kommunikáció, illetve panasz jellegétől függően, de minden esetben legalább a panasz elintézését követő 3 évig
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: ügyfelekkel történő kommunikációban foglaltak utólagos bizonyíthatósága, panaszügyintézés, minőségbiztosítás.
    e) IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS, JOGVITÁK, HATÓSÁGI ELJÁRÁSOK
Érintettek: Azon személyek, akikkel szemben az Csabainfó Békés Megye Kft. igényt érvényesít (pl. fizetési felszólító levelet küld ki vagy jogi eljárást indít  „Hirdetési Díjak” megfizetése iránt), vagy akik az Csabainfó Békés Megye Kft. szemben igényt érvényesítenek
Hatósági eljárással érintett ügy kapcsán kezelt személyes adatok Érintettjei
Adatkezelés célja: Az Csabainfó Békés Megye Kft. követeléseinek érvényesítése, behajtása, a hirdetővel szembeni igényérvényesítés esetén az Csabainfó Békés Megye Kft. álláspontjának bizonyítása, hatósági megkeresések, felhívások teljesítése
Kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, követeléssel kapcsolatos egyéb információk
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek – Jogi kötelezettség teljesítése

Adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: Az igényérvényesítés vagy eljárás jogerős lezárultát követő 8 év
Címzett: Szükség szerint jogi képviselő, Hatóság
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: követelésbehajtás, igényérvényesítés, jogvédelem
    f) ÜZLETI PARTNEREK KAPCSOLATTARTÓI
Érintettek: Üzleti partnerek kapcsolattartói
Adatkezelés célja: A szerződéses kapcsolatok során történő gördülékeny, akadálymentes kommunikáció biztosítása a kapcsolattartók révén, ehhez szükséges, hogy a kapcsolattartók adatait az Csabainfó Békés Megye Kft. ismerje
Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, telefonszám, a kapcsolódó cégnév és esetlegesen beosztás
Adatkezelés jogalapja: Jogos érdek
Adatfeldolgozó: Csabainfó Békés Megye Kft.
Az adatkezelés időtartama: Az alapul szolgáló szerződés hatálya, illetve amennyiben a személyes adat a szerződésben vagy az azzal összefüggésben kiállított számlán szerepel, akkor a számviteli bizonylatokra vonatkozó szabályok értelmében ezen okiratokat az Csabainfó Békés Megye Kft. 8 évig tárolja
Egyéb: Jogos érdek megnevezése: Harmadik személyekkel kötött szerződések teljesítése során szükséges kommunikáció biztosítása
    g) SZÁMLÁZÁS, KÖNYVELÉS
Érintettek: Azon személyek, akikkel az Csabainfó Békés Megye Kft. szerződéses, üzleti kapcsolatba kerül és részére szolgáltatást végez
Adatkezelés célja: A szolgáltatás ellenértékéről a számla kiállítása, illetve azok könyvelés a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően
Kezelt adatok köre: Név, lakcím, telefonszám, adószám, illetve a számviteli és áfa törvények által megkövetelt egyéb személyes adatok
Adatkezelés jogalapja: Jogi kötelezettség teljesítése
Adatfeldolgozó
Az adatkezelés időtartama: A számviteli törvény szerinti számla kiállítást követő évtől számított 8 év
Címzett: könyvelő, számlázó, Hatóság    5. Adatfeldolgozás
        5.1. Adatfeldolgozónak minősül az a természetes vagy jogi személy vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az adatfeldolgozás az adatokkal kapcsolatos döntési jogosultságot nem jelent: az adatfeldolgozó az adatkezelő adatkezelési döntéseit hajtja végre.  
        5.2. Az Csabainfó Békés Megye Kft. az egyes adatkezelésekkel összefüggő részletes tájékoztatás kapcsán ismertette az adatfeldolgozók személyét és feladataikat (ld. fenti 4. pont). Tekintettel arra, hogy jelen tájékoztatás nem alkalmas valamennyi adatfeldolgozó megnevezésére, ezért összefoglalóan ismertetjük az Csabainfó Békés Megye Kft. által igénybe vett adatfeldolgozók által nyújtott szolgáltatásokat:
    a) kézbesítés
    b) tárhelyüzemeltetés
    c) informatikai támogató jellegű szolgáltatás
    d) hirdetések felvétele és továbbítása az Csabainfó Békés Megye Kft. felé (külső hirdetésfelvevő helyek)
    e) hirdetés nyilvántartó, valamint számlázó szoftver biztosítása és felügyelete
        5.3. a weboldal által biztosított online fizetési módozat üzemeltetője nem minősül adatfeldolgozónak (a fizetési módozatokra lásd az Általános Adatvédelmi Tájékoztatót) az általa kezelt személyes adatokkal kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatót lásd
    • https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/
        5.4. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Csabainfó Békés Megye Kft. rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Csabainfó Békés Megye Kft. rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.    6. Adattovábbítás
        6.1. Az egyes adatkezelések ismertetésénél az Csabainfó Békés Megye Kft. felsorolta az adattovábbítások címzettjeit, illetve azok kategóriáit.
        6.2. Az Csabainfó Békés Megye Kft. jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely továbbítására jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az Csabainfó Békés Megye Kft. nem tehető felelőssé.    7. Adattovábbítás harmadik országba
        7.1. Harmadik országban (értsd nem EGT tagállamban) székhellyel rendelkező adatkezelő részére az Csabainfó Békés Megye Kft. nem továbbít személyes adatot.    8. Adatbiztonság
        8.1. Az Csabainfó Békés Megye Kft. az adatok biztonságáról a vonatkozó előírásoknak megfelelően gondoskodik.
        8.2. Az Csabainfó Békés Megye Kft. az adatbiztonságra vonatkozó intézkedések körében megteszi különösen azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azon eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, véletlen megsemmisüléssel, vagy sérüléssel szemben, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
        8.3. Az Csabainfó Békés Megye Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintetbe veszi a technika mindenkori fejlettségét. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül az Csabainfó Békés Megye Kft. azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Az Csabainfó Békés Megye Kft. ezen követelményeket az adatfeldolgozók irányában is érvényesíti.
        8.4. Az Csabainfó Békés Megye Kft. kötelezi magát arra, hogy minden olyan harmadik felet, akik részére az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, felhívja a fenti vállalások betartására. A harmadik fél általi jogszerű adattovábbítás esetén ugyanakkor az Csabainfó Békés Megye Kft. nem vállal felelősséget a címzett által okozott károkért.
        8.5. Az Csabainfó Békés Megye Kft. valamennyi munkatársa, munkaviszonya vagy más jogviszonya alapján köteles az adatkezelésre, valamint adatbiztonságra vonatkozó fenti elvek betartására.    9. Érintett jogai a személyes adatainak kezelésével kapcsolatban
        9.1. Az Érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatóság joga.
        9.2. Az Csabainfó Békés Megye Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az alábbiak szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő úgy ítéli meg, hogy nem kell intézkedéseket tenni az Érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.
        9.3. A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Csabainfó Békés Megye Kft., figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel.
        9.4. Ha a kérelmet benyújtó Érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.  
        9.5. Az Érintett kérelmére az Csabainfó Békés Megye Kft. tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, az Érintett jogosult arra, hogy az Csabainfó Békés Megye Kft. által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.
        9.6. Kérelemre az Csabainfó Békés Megye Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díj számítható fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az Érintett másként kéri.
        9.7. Az Érintett kérheti a pontatlan adatok helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.
        9.8. Az Érintett kérheti, hogy az Csabainfó Békés Megye Kft. a személyes adatokat törölje, ha
    a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;
    b) ha az Érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
    c) annak a 9.13. pont szerinti feltételei fennállnak;
    d) az adatkezelés jogellenes;
    e) azokat az Csabainfó Békés Megye Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
    f) az Érintett 16. életévét be nem töltött kiskorú.
        9.9. Az Csabainfó Békés Megye Kft. fenti kérelemre az adatokat törli, kivéve, ha a további adatkezelés
    a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása,
    b) az azt előíró, az Csabainfó Békés Megye Kft. vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése,
    c) jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme
céljából szükséges.
        9.10. Az Érintett kérésére az Csabainfó Békés Megye Kft. korlátozza az adatkezelést, ha
    a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,
    b) bár az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,
    c) az Csabainfó Békés Megye Kft. már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az Érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,
    d) az Érintett a 9.13. pont szerint tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
        9.11. Ha az adatkezelés az előzőek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatok – a tárolás kivételével – csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az Csabainfó Békés Megye Kft. az azt kérő Érintettet előzetesen tájékoztatja.
        9.12. A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az Csabainfó Békés Megye Kft. az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az Csabainfó Békés Megye Kft. mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel.
        9.13. Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a)     ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, kivéve, ha az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben elsőbbséget élvező kényszerítő erejű jogos okok, vagy olyan okok indokolják, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,
b)     ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.
A 9.2-9.4. pontok a tiltakozás esetére is irányadók.
        9.14. Az adathordozhatóság joga alapján az Érintett egyrészt kérheti, hogy az Csabainfó Békés Megye Kft. ha ez technikailag megoldható, tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban a kezelt személyes adatait megkapja és azt bármely adatkezelőnek ő maga továbbítsa, másrészt kérheti a 6.4. pont szerinti adattovábbítást az Csabainfó Békés Megye Kft.
        9.15. Ha az Csabainfó Békés Megye Kft. az Érintett fentiek szerinti kérelmét nem teljesíti, legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn, de legkésőbb 30 belül tájékoztatja annak okáról.
        9.16. Amennyiben az Érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát jelezze az Csabainfó Békés Megye Kft. felé a 11.1. pontban megadott elérhetőségek egyikén.
        9.17. Az Csabainfó Békés Megye Kft. értesítésétől függetlenül a hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
Telefon: 061 391-1400
Fax: 061 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
        9.18. Ha jogellenes adatkezelést tapasztal, polgári pert is kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per az Ön lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (az alábbi hivatkozáson találja törvényszékek felsorolását és elérhetőségét: http://birosag.hu/torvenyszekek ).    10. Változások

Az adatvédelmi tájékoztató változásai a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Ügyfélszolgálatánál kerülnek közzétételre. Mindig az aktuálisan hatályos adatvédelmi tájékoztató alkalmazandó a személyes adatok kezelésére, abban az esetben is, ha az Érintett regisztrációjakor, vagy személyes adatai egyéb módon történő megadásakor még egy korábbi adatvédelmi tájékoztató volt hatályban.    11. Kapcsolat
        11.1. Amennyiben kérdése, észrevétele vagy kérése van jelen adatvédelmi tájékoztatóval kapcsolatban, panaszt tenne, vagy a 10. pontban rögzített jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a következő elérhetőségeken:
Név: Csabainfó Békés Megye Kft.
E-mail: bekesmegye@szuperinfo.hu
Telefon:
Székhely: 5600 Békéscsaba, Munkácsy u. 13.
Cégjegyzékszám:
Adószám: 11046989-2-0412.     Hatály
Jelen adatvédelmi tájékoztató 2019-től alkalmazandó.